Over Labo D. Van Waes

[Welkom]
[Visie]
[Historie]
[Diensten]
[Diensten > Disciplines]
[Diensten > Logistiek]
[Diensten > Kwaliteit]
[Medewerkers]
[Foto's]
[Contactgegevens]

Welkom

We wensen u op deze website voornamelijk informatie mee te geven rond de werking en de diensten van het medisch laboratorium. Ook krijgt u algemene info rond de historiek van ons labo, onze missie en onze medewerkers.

De artsen die met het labo samenwerken komen door middel van hun login en paswoord op het deel van deze website terecht, voorbehouden voor artsen. De artsen kunnen er ook laboresultaten consulteren, onze agenda met activiteiten bekijken, onze database met interessante wetenschappelijke teksten raadplegen, enzovoort ... We geven u ook de mogelijkheid om online afnamemateriaal te bestellen. De patiŽnten kunnen ook ontbrekende patiŽntinformatie aanvullen. De verstrekkende klinisch biologen zijn geconventioneerd en hanteren de officiŽle tarieven van het RIZIV.

Visie

Het voornaamste aspect van de werking van het laboratorium is het analyseren van matrices van humane oorsprong, zoals bloed (serum en plasma), urine, faeces, etters van diverse aard, sputum, sperma, punctaat. Het laboratorium is onderverdeeld in verschillende werkposten die meer in detail worden besproken bij Diensten : Chemie, Hematologie, Stolling, Serologie, Bacteriologie, en Moleculaire diagnostiek. Laboratoriumtechnologen voeren dagelijks honderden analysen uit op bloed, urine, stoelgang of andere lichaamsmaterialen. De diagnostische specialisten zijn verantwoordelijk voor het goede eindresultaat. Dit trachten ze te doen in nauw overleg met de aanvragers. De resultaten van de onderzoeken laten de arts toe om een welbepaalde ziekte vast te stellen of uit te sluiten (diagnose), om een ziekteproces op te volgen (follow-up), om het effect van een behandeling na te gaan of om aan ziektepreventie te doen.

Bij die analyses is de kwaliteit erg belangrijk voor ons labo. Sinds 1998 werkt het laboratorium met een kwaliteitssysteem dat regelmatig aan een strenge audit door BELAC (het vroegere Beltest) wordt onderworpen. Op 3 december 1999 verscheen een vernieuwde versie van het erkenningsbesluit voor klinische laboratoria, dat minimumvoorwaarden oplegt voor een goed kwaliteitsbeheer in een klinisch laboratorium. Tevens is internationaal werk gemaakt van een specifieke kwaliteitsnorm voor klinische laboratoria ISO 15189. De directie van het Medisch Laboratorium D. Van Waes blijft het opgebouwde kwaliteitssysteem in stand houden en optimaliseren, omdat enkel via deze weg blijvend kan voldaan worden aan de huidige en toekomstige vereisten.

De directie wil met behulp van dit kwaliteitssysteem vooral :

 • Alle dagelijkse werkzaamheden zodanig beheersen dat het meegedeelde resultaat voor een analyse een maximale objectiviteit waarborgt, binnen een opgebouwd bedrijfseconomisch en verantwoord kwaliteitsmanagementsysteem onder de leiding van een kwaliteitsverantwoordelijke.
 • Opvolgen van de technologische vooruitgang in het domein van de klinische biologie.
 • De intern bekomen resultaten toetsen aan extern verwerkte en vergeleken controlegegevens voor zover de mogelijkheid hiervoor aanwezig is.
 • Een maximale onafhankelijkheid en objectiviteit garanderen voor de geleverde resultaten.
 • Permanent minimum het opgelegde kwaliteitsniveau in het erkenningsbesluit garanderen en dit overstijgen.
 • Resultaten afleveren binnen een toepasselijk tijdsbestek.
 • De werking zodanig organiseren dat in een veilig kader en zonder oneigenlijke druk kan gewerkt worden, met inachtname van de bestaande wettelijke reglementeringen.
 • Streven naar een goede communicatie met de aanvragende artsen. De klinische biologen adviseren hen zo nodig bij de aan te vragen onderzoeken en bij de interpretatie van de bekomen resultaten.
Preventief inspelen op structurele veranderingen, zodat de objectieve kwaliteit van resultaten en besluitvorming niet in het gedrang komen.
 • De confidentialiteit van de patiŽnteninformatie en de veilige opslag en transmissie van gegevens garanderen.

  Op deze basis blijven we streven naar het behouden van de bekomen accreditatie volgens ISO 15189, die nog striktere bepalingen oplegt dan deze vermeld in het besluit 1999. Reeds sinds 1998 werd de accreditatie volgens de algemene laboratoriumnorm ISO 17125 behouden. In 2014 werd de accrediatie volgens de specifieke norm voor klinische laboratoria behaald: ISO 15189. Het kwaliteitssysteem geeft structuur aan en definieert de verantwoordelijkheden binnen onze organisatie. Alle elementen van dit systeem worden minstens ťťnmaal per jaar doorgelicht om na te gaan of de werking nog steeds conform de vereisten verloopt. Tevens wordt jaarlijks een managementvergadering ingericht, waarin alle aspecten van het kwaliteitssysteem besproken worden.

  Naast kwaliteit staat service naar de huisartsen toe centraal binnen onze organisatie. Het Medisch Labo D. Van Waes legt bij die service de nadruk (naast kwaliteit) op snelle rapportering en een persoonlijke aanpak. We trachten de resultaten van de testen beschikbaar te hebben binnen de 24u. De klinisch biologen voorzien de artsen hierbij van persoonlijk advies en overleg rond de analyse wordt steeds gestimuleerd. Verder staat service voor ons ook voor regelmatige ophaalrondes, en extra snelle verwerking van dringende stalen.

  Historiek

  Dirk Van Waes heeft het labo overgenomen in het jaar 1980. In 1986 is het labo verhuisd van de Karel Deswertlaan in Blankenberge naar de Torhoutsesteenweg in Brugge. De groei van het labo heeft ons enkele jaren later verplicht op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. De bouw van het nieuwe labo werd afgerond in november 2001. We zijn nu te vinden op "Hoge Express", een industrieterrein langs de Expresweg te St Andries-Brugge.

  Het jaar 2005 was een mijlpaal in het bestaan, namelijk de 25ste verjaardag ! In die 25 jaar en zeker in de laatste jaren hebben er zich in de klinische biologie belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral op het gebied van de automatisering. Ons labo heeft steeds getracht mee te evolueren met de nieuwe trends door te innoveren. Veel routinebepalingen zijn volledig geautomatiseerd. Er is stevig geÔnvesteerd in nieuwe analyseapparatuur, maar ook in informatieverwerking en software. Artsen kunnen nu online aanvragen plaatsen en resultaten consulteren via een app.

  Diensten

  Het laboratorium is onderverdeeld in verschillende werkposten (met vermelding van de belangrijkste activiteiten)

  Disciplines

  Werkpost Chemie
  Op de werkpost Chemie kunnen de volgende vitale functies geŽvalueerd worden : de lever-, gal- en pancreasfunctie via de bepaling van bilirubine en enzymen (transaminasen, YGT, lipase, (pancreas)-amylase, ...), de hartfunctie (CK, CK-MB, Troponine I, myoglobine en NT-proBNP), het vetmetabolisme (cholesterol, triglyceriden, HDL-cholesterol, ...), de nierfunctie (ureum, creatinine, urinezuur, ...), de ijzer- en eiwitbalans met elektroforese, het koolhydraatmetabolisme (glucosebepaling, hemoglobine A1C, ...), en de electrolytenbepaling (Na, K, Cl, ...). Verder gebeuren er ook analyses van vitamines, alcohol in bloed, hormonologie (HCG, LH, FSH, ...), therapeutische drugsmonitoring (digoxine, fenytoine, carbamazepine ...), allergietesten, enzovoort ... Voor al deze analysen beschikt het laboratorium over spitstechnologische analyseapparatuur waardoor er gewerkt kan worden volgens de strengste kwaliteitsnormen.

  Werkpost Hematologie
  Op de werkpost Hematologie worden alle parameters geanalyseerd die betrekking kunnen hebben op een hematologische pathologie. Hieronder vallen onder andere tellingen van alle hematologische cellen (rode en witte bloedcellen, differentiatie van de witte bloedcellen (formule), bloedplaatjes, reticulocyten, ...), het meten van de hemoglobineconcentratie en de MCV en het berekenen van afgeleide parameters (hematocriet, MCH en MCHC) met microscopische evaluatie van afwijkende resultaten. Er gebeurt ook onderzoek naar de aanwezigheid van irreguliere antistoffen in het bloed (indirecte Coombs), bepaling van de bezinkingssnelheid en bloedgroepbepaling. Ook hier gebeuren de analysen op volautomatische analyseapparatuur die voldoen aan de strengste kwaliteitseisen.

  Werkpost Stolling
  Op de werkpost Stolling gebeurt volautomatisch de opvolging van de antistollingstherapie via de bepaling van de PT in % en de INR, APTT en de fibrinogeenbepaling. Preoperatief wordt ook de PT bepaald. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de evaluatie van tromboserisico via de bepaling van D-Dimeren.

  Werkpost Serologie
  Op de werkpost Serologie gebeuren, eveneens volautomatisch, het opsporen van het Hep B antigen en de antistoffen tegen hepatitis A, B en C. De serologische status in verband met Toxoplasmose, Rubella, HIV, CMV, Borrelia, Helicobacter, EBV, Chlamydia en Mycoplasma pneumoniae wordt onderzocht via de bepaling van de respectievelijke antistoffen.

  Werkpost Manuele Serologie
  Naast de hierboven vermelde analysen die volautomatisch uitgevoerd worden, gebeuren er ook nog enkele manuele bepalingen in het labo zoals o.a. de Paul & Bunnell-test voor de diagnose van Mononucleose, ANF typering, screening van drugs in urine, ...

  Werkpost Moleculaire Diagnostiek
  Het lab biedt eveneens enkele moleculair diagnostische testen aan. Bijvoorbeeld het opsporen van Chlamydia trachomatis en Gonorroe op wissers en urine.

  Werkpost Bacteriologie
  Hier gebeurt het opsporen van ziektekiemen, bepaling van antibiogrammen, enzovoort ... De werkpost Bacteriologie (of microbiologie) vormt een wat aparte entiteit in het labo. Ook hier heeft automatisatie zijn intrede gedaan bij het uitvoeren van urinesedimenten, identificatie van kiemen en bepalen van antibiogrammen. Dit deel van het lab is gevestigd in een afgesloten lokaal dat enkel toegankelijk is voor de labomedewerkers die er een functie hebben. Deze maatregelen zijn er uiteraard om zo steriel mogelijk te kunnen werken. De belangrijkste activiteit is het opsporen van bacteriŽn in verschillende soorten monsters zoals urine, faeces, sputum, etters, keel, vagina, etters van diverse oorsprong, punctievloeistof, ... Daarvoor worden de kiemen in kultuur gebracht via een enting op een voedingsbodem. Wanneer er groei wordt vastgesteld worden de kiemen geÔdentificeerd en wordt ook de gevoeligheid nagegaan aan antibiotica via het uitvoeren van een antibiogram. De identificatie en de aflezing van het antibiogram gebeurt volautomatisch. Daarnaast worden er ook ter identificatie andere manuele testen uitgevoerd zoals een microscopisch rechtstreeks onderzoek (RO), eventueel na gramkleuring en andere identificatietesten, Streptococcenagglutinatietest (Strep A), Ö Andere (niet ťcht microbiologische) analysen zijn o.a. het opsporen van occult bloed in faeces, spermaonderzoek (fertiliteitstesten), analyse van niersteen, ...

  Logistiek

  Bloedafname
  Het laboratorium beschikt over een afnamelokaal waar bloedafnames worden verricht door daartoe opgeleide medewerkers van het labo. Het lokaal bevindt zich in het labo te Brugge : Legeweg 176 (Hoge Express) 8200 Sint-Andries-Brugge. De bloedafname gebeurt best nuchter tussen 8u en 11u en dit elke werkdag (inclusief zaterdag). Hoewel niet echt nodig, is het toch aangeraden vooraf een afspraak te maken. Dit kan telefonisch gebeuren op het nummer 050/38.04.40. Buiten deze uren is een bloedafname steeds mogelijk na afspraak. In bepaalde gevallen (bejaarden, bedlegerige patiŽnten) kan er eveneens te Brugge een bloedafname gebeuren ten huize. Dit is mogelijk elke werkdag tussen 8u en 11u (niet op zaterdag).

  Ophaalronde
  De stalen worden elke werkdag (inclusief zaterdag) opgehaald bij de aanvragende artsen. Daarvoor werden er vijf verschillende ophaalrondes georganiseerd. De rondes starten om 11u30 aan het labo in Brugge en brengen de monsters voor onderzoek naar het labo vůůr 15u30. De artsen zijn op de hoogte van het tijdstip waarop hun stalen worden opgehaald. Ook ís avonds kan het labo nog tot bij de arts komen om stalen op te halen. De avondrondes worden ad hoc opgesteld op basis van het aantal en de locatie van de te onderzoeken stalen. Het labo kan gecontacteerd worden voor het ophalen van een staal tot 20u30. Buiten de normale dag- en avondophaalrondes worden dringende stalen, na telefonische oproep, zo snel mogelijk opgehaald. De wagens zijn uitgerust om stalen op gevalideerde wijze gekoeld en/of diepgevroren te vervoeren.

  Analyse
  De resultaten van de meeste testen zijn beschikbaar binnen de 24 uur. Bij het ophalen van de monsters worden ook de protocollen met de resultaten van de vorige werkdag afgegeven, eventueel samen met het gewenste afnamemateriaal (dat ook online besteld kan worden). Dringende of sterk abnormale resultaten, alsook PTís en zwangerschapstesten worden zo vlug mogelijk getelefoneerd, gefaxt of gemaild naar de aanvragende arts. De manier van rapporteren hangt ook af van de keuzemogelijkheid die de aanvragende arts aangestipt heeft op het aanvraagformulier. Bij een telefonisch contact staat ťťn der klinisch biologen in voor persoonlijke diagnostische assistentie bij de aanvragers. Hij is ook ter beschikking voor consult over de gepastheid en de klinische betrouwbaarheid van de aangevraagde analysen en van een patiŽntgerichte interpretatie van de bekomen resultaten. Verder worden de analyseresultaten tweemaal per dag (Ďs voormiddags rond 10u30 en Ďs avonds rond 19u30) elektronisch doorgestuurd.

  Wachtdienst
  Het laboratorium heeft eveneens een wachtdienst georganiseerd. Deze is beschikbaar op zon- en feestdagen alsook op zaterdag na 18h.

  Kwaliteit

  Het labo heeft een officiŽle erkenning vanwege het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Het erkenningnummer is 31639.

  Het laboratorium behoort tot de eerste Belgische laboratoria die het "Belac"-certificaat (vroeger 'Beltest'certificaat) behaalden. Het lab voldoet aan ISO 15189:2012. Deze accreditatie omvat verschillende domeinen van de klinische biologie, nl. hematologie, immunologie, hemostase en serologie. Belac maakt deel uit van de Europese koepelorganisatie EA (European Cooperation for Accreditation of Laboratories). Daarenboven is door Belac met de European Cooperation for Accreditation of Laboratories een multilaterale erkenningsovereenkomst ondertekend, waardoor een Europese acceptatie van laboratoriumresultaten en certificaties wordt bereikt.

  De voornaamste vereisten om een accreditatiecertificaat te bekomen vanwege Belac zijn :

  • Beschikken over een kwaliteitshandboek met daarin een directieverklaring, functiebeschrijvingen, algemene werkingsprincipes, ...,
  • Beschikken over procedures die alle analyses gedetailleerd beschrijven,
  • En werken volgens strikte kwaliteitsnormen (lotnummeropvolging, deelnemen aan externe kwaliteitsprogrammaís, geschikte opleidingen en interne bijscholing, interne audits, personeelsevaluatie, klachtenbehandeling, ...).

  Een Belac-certificaat wordt steeds uitgereikt voor een periode van 5 jaar. Na die periode voert een team van Belac-auditoren een verlengingsaudit uit, waarna, bij positief advies en na het uitvoeren van corrigerende maatregelen, de verlenging van nogmaals 5 jaar verleend wordt. In 2014 bekwam het labo een verlenging van het accreditatiecertificaat tot mei 2019. Tijdens de periode van 5 jaar wordt er 3 maal een toezichtsaudit uitgevoerd door Belac.

  Medewerkers

  Onze medewerkers doen dagelijks hun uiterste best om een goede service te leveren aan de artsen. Ze hebben allen een uitstekende opleiding genoten en volgen voortdurend bijscholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de klinische biologie. Ons kwaliteitsbeleid is tevens slechts werkzaam als alle medewerkers erin geloven en hieraan gemotiveerd deelnemen. Zij kennen allen de inhoud van het opgestelde handboek en werken geŽngageerd mee aan het kwaliteitssysteem.

  Verantwoordelijken :

  • Klinische Biologen : Apr. Dirk Van Waes, Apr. Eddy Baert, Apr. Isabelle Combes
  • Kwaliteitsverantwoordelijke : Isabelle Combes, Wendy De Baets
  • Boekhouding : Ivan Loncke
  • Secretariaat : Els Duyck, Lindsay Baltens, Sonja Verscheure, Ivan Loncke
  • Bacteriologie : Tanja Bril, Martine Dekeyser, Martine Vandevoorde
  • Hematologie : Chris Van Nieuwenhuyse, Lien De Keyzer, Ann Van Baelenberghe, Irena Hollevoet
  • Chemie : Rita Vanhulle, Lien De Keyzer
  • Stolling : Rita Vanhulle, Lien De Keyzer
  • Serologie : Wendy De Baets, Chris Van Nieuwenhuyse, Claudine Vanhove, Ann Van Baelenberghe, Tomas tytgat, Irena Hollevoet
  • Manuele serologie : Ann Van Baelenberghe, Claudine Vanhove
  • Moleculaire diagnostiek : Tomas tytgat, Ann Van Baelenberghe, Wendy De Baets

  Foto's

       
       
     

  Contactgegevens

  U kunt het Labo D. Van Waes steeds contacteren via de volgende media :

  • Per telefoon op het nummer 050/38.04.40,
  • Per fax op het nummer 050/38.63.00,
  • Per post op het adres Legeweg 176 (Hoge Express), 8200 Brugge,
  • Ondernemingsnummer 0437.880.071
  • Per mail via info@labovanwaes.be, of
  • Via onze contactpagina.